SauYaa ilaip sahayata ° rcanaaeM BaojaoM
kRpyaa kovala nae pto pr p~–vyavahar kroM

AiBavyai@t

16. 3. 2006

AMjaumana.AnauSaalaa.]phar.kiva.kavyacacaa-.kavyasaMgama.ikSaaor kaonaa.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.na[- hvaa
pazknaamaa.puranao AMk.ihMdI kI saaO sava-EaoYz p`oma kivataeM.saMklana.ha[ku.hasya vyaMgya.xaiNakaeM.idSaaMtr.samasyaapUit-

   tanaa baanaa

hma hOM tanaa hma hOM baanaa.
hmaIM cadiryaa¸ hmaIM jaulaaha¸ 
hmaIM gajaI¸ hma qaanaa.

naad hmaIM¸ Anaunaad hmaIM¸
inaSSabd hmaIM¸ gaMBaIra
AMQakar hma¸ caaMd–saUrja hma¸
hma kanhaM¸ hma maIra.
hmaIM Akolao¸ hmaIM dukolao¸ 
hma cauggaa¸ hma danaa.

maMidr–mahijad¸ hma gauÉWara¸ 
hma maz¸ hma baOragaI
hmaIM pujaarI¸ hmaIM dovata¸ 
hma kIt-na¸ hma ragaI.
AaKt–raolaI¸ AlaK–BaBaUtI¸ 
$p GaroM hma naanaa.

maUla–fUla hma¸ Ét baadla hma¸
hma maaTI¸ hma panaI
hmaIM jahUdI–SaoK–barhmana¸ 
hirjana hma iK`stanaI.
pIr–AGaaorI¸ isaw AaOilayaa¸ 
hmaIM poT¸ hma Kanaa.

naama–pta naa zaOr–izkanaa¸ 
jaat–Qarma naa kao[-
maulak–Klak¸ rajaa–prjaa hma¸ 
hma baolana¸ hma laao[-.
hma hI dulaha¸ hmaIM baratI¸ 
hma fUMka¸ hma Canaa.

hma hOM tanaa¸ hma hOM baanaa.
hmaIM cadiryaa¸ hmaIM jaulaaha¸ 
hmaIM gajaI¸ hma qaanaa.

—]dya p`kaSa

 

[sa saPtah

[sa maah ko kiva maoM
]dya p`kaSa kI tIna kivataeM¸ dao gaIt

doSaMatr maoM—
Aaomaana sao ramakRYNa iWvaodI 'maQaukr'

kivataAaoM maoM—
saunaIla saaihla kI tIna nayaI kivataeM

AMjaumana maoM—
pMiDt ivaVa rtna 'AasaI' kI paMca ga,ja,laoM

ha[ku maoM—
rajaoMd` itvaarI ko Co ha[ku

ipClao AMkaoM sao

nayaI kivataAaoM maoM— 
naIrja¸ raQaoSyaama p`galBa¸ sairta Samaa-¸ Saas~I ina%yagaaopala kTaro¸ EaIQar Samaa-¸ mahoMd` saaMGaI¸ mahoSa jaOna 'jyaaoit'¸ saunaIit caMd` imaEa¸  rajaoSa vamaa-¸ SaMBaUnaaqa

gaItaoM maoM— 
Da saMtaoYa kumaar paMDoya¸ saunaIla jaaogaI¸ Da [saak ASk¸ kuMAr baocaOna¸ Da ivaYNau sa@saOnaa¸ rakoSa KMDolavaala¸ AiBarMjana kumaar¸ maanaaoSaI caOTjaI-¸ rmaa iWvaodI¸ Baavanaa kuMAr

daohaoM maoM— 
pUiNa-maa vama-na¸ idnaoSa Sau@la¸ ramaoSvar kaMbaaoja ihmaaMSau AaOr )dyanaarayaNa ]paQyaaya

kivataAaoM maoM— 
praga maaMdlao
¸
saudSa-na ip`yadiSa-naI¸ ivanayakaMt¸ samaIr laala

ha[ku maoM— 
p`omalata
¸
Da Sard jaOna¸ Da sauQaa gauPta¸ saunaIla kumaar Aga`vaala¸ SaOla rstaogaI¸ gaaopala baabaU Samaa-¸ saMtaoYa kumaar isaMh

hasya vyaMgya maoM— 
ASaaok caËQar

saMklana maoM— 
haolaI hO
¸ vasaMtI hvaa¸ fagauna ko rMga

]phar maoM— 
haolaI ko maaOsama maoM
¸ haolaI hO¸ rMgaaoM kI baaOCar

AMjaumana.AnauSaalaa.]phar.kiva.kavyacacaa-.kavyasaMgama.ikSaaor kaonaa.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.na[- hvaa
pazknaamaa.puranao AMk.ihMdI kI saaO sava-EaoYz p`oma kivataeM.saMklana.ha[ku.hasya vyaMgya.xaiNakaeM.idSaaMtr.samasyaapUit-

© savaa-iQakar saurixat
"AnauBaUit" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [samaoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka maah kI 1¸ 9¸ 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

Apnao ivacaar — pZoM ilaKoMsahayata

Google

 
Search WWW  Search anubhuti-hindi.org

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga : p`bauw kailayaa