AiBavyai@t
kRpyaa kovala nae pto pr p~–vyavahar kroM


116. 8. 2006

AMjaumana.AnauSaalaa.]phar.kiva.kavyacacaa-.kavyasaMgama.ikSaaor kaonaa.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.rcanaaeM BaojaoM
na[- hvaa.
pazknaamaa.puranao AMk.saMklana.ha[ku.hasya vyaMgya.xaiNakaeM.idSaaMtr.samasyaapUit-

itrMgaa

yao itrMgaa yao itrMgaa yao hmaarI Saana hO
ivaSva Bar maoM BaartI kI yao AimaT phcaana hO

yao itrMgaa haqa maoM lao pga inarMtr hI baZ,o
yao itrMgaa haqa maoM lao duSmanaaoM sao hma laD,o
yao itrMgaa idla kI QaD,kna yao hmaarI jaana hO
yao itrMgaa yao itrMgaa yao hmaarI Saana hO

yao itrMgaa ivaSva ka sabasao baD,a janatM~ hO
yao itrMgaa vaIrta ka gaUMjata [k maM~ hO
yao itrMgaa vaMdnaa hO BaartI ka maana hO
yao itrMgaa yao itrMgaa yao hmaarI Saana hO

yao itrMgaa ivaSva jana kao sa%ya ka saMdoSa hO
yao itrMgaa kh rha hO Amar Baart doSa hO
yao itrMgaa [sa Qara pr SaaMit ka saMQaana hO
yao itrMgaa yao itrMgaa yao hmaarI Saana hO

SaIt kI zMDI hvaa¸ yao ga`IYma ka AMgaar hO
saavanaI maaOsama maoM maoGaaoM ka Clakta Pyaar hO
JaMJaavaataoM maoM lahrta yao gauNaaoM kI Kana hO
yao itrMgaa yao itrMgaa yao hmaarI Saana hO

rMga kosairyaa batata vaIrta hI kma- hO
Svaot rMga yah kh rha hO¸ SaaMit hI Qama- hO
hro rMga ko snaoh sao yao ima+I hI Qanavaana hO
yao itrMgaa yao itrMgaa yao hmaarI Saana hO

—rajaoSa caotna

 

[sa saPtah

saMklana maora Baart maoM—

  • rajaoSa caotna

  • AiBarMjana kumaar

  • Syaamalaala gauPt paYa-d

  • Da^ gaaopalabaabaU Samaa-

  • Wairka p`saad maahoSvarI

  • Da^ ,[saak ASk AaOr

  • mahoSa maUlacaMdanaI 

  • sajaIvana mayaMk ko nayao gaItaoM ko saaqa 53 doSaBai@t rcanaaeM

Anya rcanaaAaoM maoM—
Saas~I ina%yagaaopala kTarSvaota gaaosvaamaI¸ jayaa naiga-sa¸ rovaaSaMkr kTaro snaohI¸ AaOr sajaIvana mayaMk

pazknaamaa maoM—
AimataBa ima~¸ vaINaa caaOQarI isaMh

ipClao AMkaoM maoM

[sa maah ko kiva maoM—
Saas~I ina%yagaaopala kTaro

gaaOrva ga`ama maoM—
janmaaYTmaI ko Avasar pr 
maIra ko pd

kivataAaoM maoM—
ismata itvaarI¸ Syaamala saumana¸ AaOr 
saMjaya kumaar pazk 

idSaaMtr maoM—
Aaomaana sao ramakRYNa iWvaodI 'maQaukr'

gaItaoM maoM—
jaIvana Sau@la¸ Aaomap`kaSa itvaarI¸ Amarond` naarayaNa¸ p`omaSaMkr rGauvaMSaI  

kivataAaoM maoM—
SaOlaond` caaOhana¸ rama manaaohr i~pazI AaOr Aba-uda AaohrI¸ maurlaI manaaohr EaIvaastva AaOr rajaa krOyaa  

AMjaumana maoM—
kmala AaiSak AaOr rajaond` pasavaana 'Gaayala'¸ 

AMjaumana.AnauSaalaa.]phar.kiva.kavyacacaa-.kavyasaMgama.ikSaaor kaonaa.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.na[- hvaa
pazknaamaa.puranao AMk.ihMdI kI saaO sava-EaoYz p`oma kivataeM.saMklana.ha[ku.hasya vyaMgya.xaiNakaeM.idSaaMtr.samasyaapUit-

© savaa-iQakar saurixat
"AnauBaUit" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [samaoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka maah kI 1¸ 9¸ 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

Apnao ivacaar — pZoM ilaKoMsahayata

Google

 
Search WWW  Search anubhuti-hindi.org

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga : p`bauw kailayaa