kRpyaa kovala nae pto pr p~–vyavahar kroM
teamanu@anubhuti-hindi.org 

AiBavyai@t

SauYaa ilaip sahayata

rcanaaeM BaojaoM

16. 1. 2006

AMjaumana.AnauSaalaa.]phar.kiva.kavyacacaa-.kavyasaMgama.ikSaaor kaonaa.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.na[- hvaa
pazknaamaa.puranao AMk.ihMdI kI saaO sava-EaoYz p`oma kivataeM.saMklana.ha[ku.hasya vyaMgya.xaiNakaeM. saMpk-.samasyaapUit-

]Ba$Mgaa ifr

maOM ifr cahkUMgaa
icaiD,yaaoM kI trh
     baahoM Kaola daODM,Ugaa
     Jarto kaohro ko baIca naacaUMgaa
qak kr caUr hao jaanao tk
     ivaSvaasa hUM 
     TUTUMgaa nahIM.

yaaoM saMdBaao-M ko 
kaT ide jaanao sao @yaa haota hO
Aqa- ]naka
mauJamaoM hI tao jaIta hO
ik maOM
hr TUTna ko baad
$paiyat kr laota hUM 
     Apnao kao ifr sao

maOM tao lahr hUM 
ca+anaaoM sao Tkra
Car Car hao
rot pr ibaKr
ivalaIna hao jaanaa
AMt nahIM
     AarMBa hO maorI yaa~a ka
ik maora hr samap-Na 
mauJao saaqa-k kr jaata hO.

maOM ifr dhkUMgaa
Zlato saUrja kI trh
AaOr CaoD,UMgaa ApnaI r@taBaa
lahraoM pr
poD,aoM kI SaaKaoM pr 
ca+anaaoM sao inakla
bahto JarnaaoM pr
ik maorI Aa%maa ka saMgaIt
Gar laaOTto paMiKyaaoM kI marmarahT maoM
ivasaija-t hao
itraoBaUt hao jaaegaa
kalao pD,to jala kI
Aqaah gahra[yaaoM maoM
ifr sao ]trnao ko ilae

— sauroSa ?tupNa-

 

[sa saPtah

[sa maah ko kiva maoM—
sauroSa ?tupNa- 

AMjaumana maoM—
saMjaya ga`aovar

hasya vyaMgya maoM—
saunaIla jaaogaI AaOr mahoSacaMd` iWvaodI

K,bardar kivata maoM—
naIrja i~pazI

ipClao saPtah

doSa sao—
AnaUp kumaar Sau@la¸ AivanaaSa Aga`vaala¸ ijatond` dvao¸ Qanapt raya Jaa¸
p`%yaxaa¸ pUvaa- paMDo¸ maMjau maihmaa BaTnaagar¸ maInaa CoD,a¸ rajaond` itvaarI¸ ramaoSvar dyaala kaMbaaoja 'ihmaaMSau'¸ roNau AahUjaa¸ Da SaOla rstaogaI¸ saMgaIta manarala¸ saurond` mariDyaa AaOr homaMt irCairyaa

prdosa sao—
AnaUp Baaga-va¸ AiSvana gaaMQaI¸ AanaMd ]paQyaaya¸ jaOnana p`saad¸ dIipka jaaoSaI 'saMQyaa'¸ dovaI naaMgaranaI¸
p`dIp maOqaanaI¸ maanasaI caOTjaI-¸ rjanaI Baaga-va¸ laavaNyaa Saah¸ SakuMtlaa tlavaar¸ saairka sa@saonaa¸ saudSa-na ip`yadiSa-naI AaOr hirhr Jaa

saaih%ya saMgama maoM—
Saas~I ina%yagaaopala kTaro ko saMskRt ha[ku ihMdI Anauvaad ko saaqa

ha[ku dao–sauKna maoM—
Da saurond` vamaa-

ha[ku navagaItaoM maoM—
Da jagadISa vyaaoma AaOr pUiNa-maa vama-na

ha[ku ga,ja,la maoM—
raQaoSyaama AaOr Da rajakumaarI Samaa- 'raja'

ha[ku phoilayaaoM maoM—
Da saurond` vamaa- AaOr Da Sard jaOna

saMklana maoM—
Sard mahao%sava¸ haolaI hO¸ vaYaa- maoM mana¸ vaYaa-¸ panaI barsaa¸ ]masa Bara saavana¸ vasaMtI ha[ku AaOr fagaunaI ha[ku

puranao AMkaoM sao
kmalaoSa Ba+ kmala
¸ Bagavat SarNa Aga`vaala¸ rmaakaMt EaIvaastva¸ SyaamaU Saas~I¸ &anaond`pit¸ Aasqaa¸ raja jaOna¸ Da SaOla rstaogaI¸ rajaona jayapuiryaa¸ Da sauQaa gauPta¸ manaaoja saaonakr AaOr p`vaIna Saah

AMjaumana.AnauSaalaa.]phar.kiva.kavyacacaa-.kavyasaMgama.ikSaaor kaonaa.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.na[- hvaa
pazknaamaa.puranao AMk.ihMdI kI saaO sava-EaoYz p`oma kivataeM.saMklana.ha[ku.hasya vyaMgya.xaiNakaeM.saMpk-.samasyaapUit-

© savaa-iQakar saurixat
"AnauBaUit" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [samaoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka maah kI 1¸ 9¸ 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

Apnao ivacaar — pZoM ilaKoMsahayata

Google

 
Search WWW  Search anubhuti-hindi.org

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga : p`bauw kailayaa