maaM 

maaM kbaIr kI saaKI jaOsaI 
tulasaI kI caaOpa[-–saI
maaM maIra kI pdavalaI–saI
maaM hO lailat Ébaa[-–saI.

maaM vaodaoM kI maUla caotnaa
maaM gaIta kI vaaNaI–saI
maaM i~ipTk ko isaw saU@t–saI
laaokao<ar klyaaNaI–saI.

maaM Waro kI tulasaI jaOsaI
maaM bargad kI Cayaa–saI
maaM kivata kI sahja vaodnaa
mahakavya kI kayaa–saI.

maaM AYaaZ, kI phlaI vaYaa-
saavana kI purvaa[-–saI
maaM basaMt kI sauriBa sarIKI
baigayaa kI Amara[-–saI.

maaM yamaunaa kI Syaama lahr–saI
rovaa kI gahra[-–saI
maaM gaMgaa kI inama-la Qaara
gaaomauK kI }Mcaa[-–saI.

maaM mamata ka maanasaraovar
ihmaigair saa ivaSvaasa hO
maaM Eawa kI Aaid Sai@t–saI
kabaa hO kOlaaSa hO.

maaM QartI kI hrI dUba–saI
maaM koSar kI @yaarI hO
pUrI saRiYT inaCavar ijasa pr
maaM kI Civa hI nyaarI hO.

maaM QartI ko QaOya- sarIKI
maaM mamata kI Kana hO
maaM kI ]pmaa kovala maaM hO
maaM sacamauca Bagavaana hO.

—Da^ ,jagadISa vyaaoma

 

[sa saPtah

saamaiyakI maoM—
maatR idvasa ko Avasar pr
Da jagadISa vyaaoma¸ manaaoja Baavauk¸ rakoSa KMDolavaala¸ Saas~I ina%yagaaopala kTar[MdukaMt Sau@la¸ laavaNyaa Saah¸ SarNa¸ Da sarsvatI maaqaur¸ naIlama jaOna¸ saMgaIta manarala¸ ramaoSvar kaMbaaoja 'ihmaaMSau'¸ Da rit sa@saonaa¸ Da^ ,ASvaGaaoYa¸ dovaI naMgaranaI¸ p`%yaxaa¸ Aimat kulaEaoYz¸ satISa ]paQyaaya¸ dIpk vaa[-kr¸ Da saraoja kumaar vamaa-¸  ËaMit¸ maInaa CoD,a tqaa Da Abdullaah kI ivaSaoYa rcanaaeM

saMklana maoM—
maaM kao samaip-t kivataAaoM ka saMklana mamatamayaI nayaI kivataAaoM ko saaqa

]phar maoM—
maaM ko ilae [-–AiBanaMdna p~  namana maoM mana

ipClao saPtah

[sa maah ko kiva maoM—
kmalaoSa Ba+ 'kmala'

kivataAaoM maoM—
AnaUp ASaoYa
¸ maQau p`saad¸ satISacaMd` ]paQyaaya gaulaaba isaMh¸ saaiva~I itvaarI Aaja,maI¸ Da^ sarsvatI maaqaur¸ SakMut maaqaur¸ ASaaok kumaar vaiSaYT AaOr caMd` maaohna zakur kI nayaI kivataeM

AMjaumana maoM— 
p`maaod kumaar kuSa tnaha

doSaaMtr maoM—
isaMgaapur sao
dIpk vaa[-kr¸ baahrIna sao Da^ prmajaIt Aaobaraya AaOr jama-naI sao Saad-Ulaa

daohaoM maoM— 
saunaIla jaaogaI

ha[ku maoM—
Da SaOla rstaogaI

hasya vyaMgya maoM—
naIrja i~pazI kI kivata Sainavaar
1

1
nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao

Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM
 
 

 

kiva.na[- hvaa.AMjaumana.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.pazknaamaa.puranao AMk.ihMdI kI saaO sava-EaoYz p`oma kivataeM
kavyacacaa-.saMklana.]phar.ikSaaor kaonaa.kavyasaMgama.ha[ku.hasya vyaMgya.xaiNakaeM. saMpk-.samasyaapUit-

© savaa-iQakar saurixat
"AnauBaUit" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [samaoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka maah kI 1¸ 9¸ 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

Apnao ivacaar — pZoM ilaKoMsahayata

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga : p`bauw kailayaa

Google

 

Search WWW  Search anubhuti-hindi.org