ivaSva ko 429 ihndI kivayaaoM kI
2057 sao AiQak kivataAaoM ka saMga`h

AiBavyai@t

SauYaa ilaip sahayata

16. 11. 2003


ifr kba AaeMgao


 

1
ica+I p~I K,tao iktabat ko maaOsama 
ifr kba AaeMgaoĆ

rbbaa jaanao¸
sahI [baadt ko maaOsama
ifr kba AaeMgaoĆ

caohro Jaulasa gayao k,aOmaaoM ko laU lapTaoM maoM
gaMQa icarayaMQa kI AatI CptI rpTaoM maoM
yauwxao~ sao @yaa kma hO yah maulk hmaara
[sasao badtr
iksaI kyaamat ko maaOsama
ifr kba AaeMgaoĆ

hvaalaat saI ratoM idna karagaaraoM sao
rxak iGaro hue caaoraoM sao baTmaaraoM sao
baMd pD,I [jalaasa
ja,maanat ko maaOsama 
ifr kba AaeMgaoĆ

byaah sagaa[- ibaCaoh imalana ko Avasar caUko
fsalaoM caro jaa rho pSau hma maa~ ibajaUko
lagaa AMgaUza kTvaa baOzo naama Kot sao
jaInao sao BaI baD,I
Sahadt ko maaOsama
ifr kba AaeMgaoĆ

—na[-ma

 

[sa saPtah

saMklana maoM
baala idvasa ko Avasar pr iSaSaugaItaoM ka laGau saMklana—

[sa maah ko kiva maoM
na[-ma ko 14 )dyaspSaI- gaIt—

ipClao AMkaoM sao

kivataAaoM maoM
idnaoSa kuSavaah AaOr saunaIla isaMh sajavaana

nayaI hvaa maoM
maaoiht kTairyaa AaOr rajaIva EaIvaastva

AMjaumana maoM
rmaa isaMh kI 10 ga,ja,laoM1

nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


kivataeMM . kiva . nayaI hvaa . AMjaumana . gaaOrva ga`ama . gaaOrvaga`Mqa . daoho . saMdBa- . pazknaamaa
kavyacacaa- . saMklana . ]phar . ikSaaor kaonaa . kavyasaMgama . ha[k U. hasya vyaMgya . xaiNakaeM . saMpk-

© savaa-iQakar saurixat
"AnauBaUit" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [samaoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
-|- tknaIkI sahyaaoga : p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojak : baRjaoSa kumaar Sau@laa