maoh kI JaD,I lagaI

 

 

 

1
maoh kI JaD,I lagaI 
naoh kI GaD,I lagaI.

hhr ]za ivajana pvana¸
sauna AEaut AamaM~NaÂ
Daolaa vah yaaoM ]nmana¸
jyaaoM AQaIr snaohI manaÂ
pavasa ko gaIt jagao¸ 
gaIt kI kD,I jagaI.
maoh kI JaD,I lagaI 

tD,–tD,–tD, tiD,t camak–
idiSa–idiSa Bar rhI dmakÂ
Gana–gaja-na gaMUja–gamak –
jala–Qaara JaUma–Jamak¸
Bar rhI ivaYaad ihyao 
caikt klpnaa–KgaI.
maoh kI JaD,I lagaI 

Qyaana–magna naIlaaMbar¸
AaoZ,o baadr–caadr¸
AGya- do rha saadr–
jala–saagar pr gaagar¸
Bai@t–naIr¸ isa@t BaUima–
snaoh saja-naa pgaI.
maoh kI JaD,I lagaI 

AMbar sao BaUtla tk
tumakao Kaojaa AplakÂ
@yaaoM na imalao Aba tkÆ
Aao¸ maoro AlaK–JalakÑ
bauiw mailana¸ p`aNa caikt¸ 
vyaMjanaa zgaI–zgaI.
maoh kI JaD,I lagaI 

—baalakRYNa Samaa- 'navaIna'

 

[sa saPtah

gaaOrvaga`ama maoM—
pM baalakRYNa Samaa- navaIna kI pMd`h kivataeM

kivataAaoM maoM—
tÉNa BaTnaagar kI nayaI rcanaaeM

vaYaa- mahao%sava

ima~aoM pazkaoM kivayaaoM¸
hr saala kI trh [sa saala BaI 16 Agast sao ek maah tk vaYaa- mahao%sava manaaeMgao. raoja, ek nayaI vaYaa- kivata pazkaoM tk phuMcaaeMgao.
sabakI kivataeM saadr AamaMi~t hOM.

ipClao saPtah

K,bardar kivata
vyaMgyakar saunaIla jaaogaI kI klama sao 

mau@tk maoM—
ramaoSvar kaMbaaoja 'ihmaaMSau
' AaOr AnaUp Baaga-va ko gyaarh mau@tk

AMjaumana maoM—
idnaoSa zakur kI naaO ga,ja,laoM

kivataAaoM maoM—
kumaar rvaIMdp`aNa Samaa-¸ ja,aik,r K,ana ja,aik,r¸ lailat kumaar¸ kmala kaMt sa@saonaa AaOr rajaona jayapuiryaa kI Zor saI nayaI kivataeM

ha[ku maoM—
rmaakaMt EaIvaastva ko 17 ha[ku

saMklana maoM— 
kRYNa SalaBa AaOr naIlamaoMdu saagar 

idSaaMtr maoM— 
AasT/oilayaa sao raya kUkNaa

nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM
 
 

 

kiva.na[- hvaa.AMjaumana.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.pazknaamaa.puranao AMk.ihMdI kI saaO sava-EaoYz p`oma kivataeM
kavyacacaa-.saMklana.]phar.ikSaaor kaonaa.kavyasaMgama.ha[ku.hasya vyaMgya.xaiNakaeM. saMpk-.samasyaapUit-

© savaa-iQakar saurixat
"AnauBaUit" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [samaoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka maah kI 1¸ 9¸ 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

Apnao ivacaar — pZoM ilaKoMsahayata

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga : p`bauw kailayaa

Google

 

Search WWW  Search anubhuti-hindi.org