JaUmaao naacaao Kolaao haolaI

1
AaoZ, basaMtI caUnar purvaa¸ 
Waro pr kaZ,o rMgaaolaI
jaato jaato Sard ek pla 
ifr Ék sabasao kro izzaolaI
caaOpalaaoM pr ko Alaava Aba 
]%sauk haokr pMqa inaharoM
saaonahlaI QaanaI fsalaaoM kI 
kba Aakr ]trogaI DaolaI

pllava pllava lao AMgaD,a[-¸ 
klaI klaI nao AaMKoM KaolaI
inakla pD,I ifr naMd gaaMva sao 
ba`ja ko mastanaaoM kI TaolaI
bargad pr¸ pIpla pr baOzI
baulabaula¸ kaoyala¸ maOnaa baaolaI
rMgaibarMgaa fagauna Aayaa¸ 
JaUmaao naacaao Kolaao haolaI

maaOsama nao hO rMga BarI 
mastI kI Aaja ikvaiD,yaa KaolaI
calaao laUT laao ijatnaI caaho 
haqa baZ,aAao Bar laao JaaolaI
iqarko payala lahro caUnar
]zoM Kot sao ifr AalaapoM
pgaDMDI naacao pnaGaT ko
saaqa saaqa bana kr hmajaaolaI

—rakoSa  KMDolavaala

 

haolaI ivaSaoYaaMk

saMklana maoM—
ek ibalakula nayaa samasaamaiyak kavya saMklana nae gaIt¸ ga,ja,la AaOr ha[ku ko saaqa

fagauna ko rMga

vasaMtI hvaa

haolaI hO

SauBakamanaa

]phar maoM—
SauBakamanaa saMdoSa kivata AaOr jaavaa AalaoK k
o saaqa

rMgaaoM kI baaOCar

haolaI ko maaOsama maoM

haolaI hO

ipClao saPtah

maihlaa idvasa prnaUpur rGau¸ maQaulata Araora AaOr saMjaya ga`aovar

[sa maah ko kiva maoM—
Aalaaok EaIvaastva

idSaaMtr maoM
hMsaraja isaMh vamaa- ‘klphMsa’ ÔaMsa sao

kivataAaoM maoM— ]maa Aasaaopa¸ kRYNacaMd` imaEa¸ AaSaa baIr¸ saaOima~ sa@saonaa¸ SaOlaaBa SauiBaSaama¸ AÉNaa Gavaanaa¸ AaSautaoYa kumaar isaMh¸ saudIp Sau@la¸ naoha¸ ivaipna pMvaar 'inaSaana'¸ SalaBa EaIvaastva¸ maQaukr paMDoya AaOr Sard tOlaMga

nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM
 
 

 

kivataeMM.kiva.na[- hvaa.AMjaumana.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.saMdBa- .pazknaamaa.puranao AMk
kavyacacaa-.saMklana.]phar.ikSaaor kaonaa.kavyasaMgama.ha[kU.hasya vyaMgya.xaiNakaeM. saMpk-.samasyaapUit-

© savaa-iQakar saurixat
"AnauBaUit" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [samaoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka maah kI 1¸ 9¸ 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

Apnao ivacaar — pZoM ilaKoMsahayata

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga : p`bauw kailayaa

Google

 

Search WWW  Search anubhuti-hindi.org