ivaSva ko 399 ihndI kivayaaoM kI
1733 sao AiQak kivataAaoM ka saMga`h

AiBavyai@t

SauYaa ilaip sahayata

9. 7. 2003

kivataeMM . kiva . nayaI hvaa . AMjaumana . gaaOrva ga`ama . gaaOrvaga`Mqa. daoho . saMdBa- . pazknaamaa
saMklana
. kavyacacaa- . ]phar . ikSaaor kaonaa . kavyasaMgama . ha[kU . hasya vyaMgya . xaiNakaeM . saMpk-


badlaI


idKI qaI kla saubah
[k badlaI
naa jaanao @yaa
kh gayaI vaao
kuC [zlaatI
kuC balaKatI saI
lagatI hO
nama- QaUp BaI
Aba tao
cauBatI saI.

kBaI kBaI
yaMU hI
baOzo baOzo
Acaanak¸ Anaayaasa
do jaatI hO dstk
kao[- yaad
BaUlaI saI¸ ibasarI saI
jaOsao—
hvaa ka ek JaaoMka
lao jaayao ]D,akr
puranao AKbaar pr pD,I hu[-
QaUla kI ek pt-
ptlaI saI.

—AivanaaSa Aga`vaala

[sa saPtah

kivataAaoM maoM—
tÉNa BaTnaagar kI tIna kivataeM
AivanaaSa Aga`vaala kI badlaI

pazknaamaa maoM—
saairka sa@saonaa kI tIna kivataeM

ipClao AMkaoM sao

[sa maah ko kiva maoM—
yaU esa e sao rajaoSvarI paMZ,rIpaMDo kI 7 kivataeM

kivataAaoM maoM—
kaOntoya doSapaMDo kI cacaa- maoM kSmaIr¸ ]Yaa vamaa- kI 5 kivataeM AaOr saairka sa@saonaa kI tIna kivataeM¸ rajaond` caaOQarI kI laaoiryaaM kivataAaoM maoM¸  Syaama itvaarI kI mana ka laxya

hasya vyaMgya maoM—
ipyaUYa pacak AaOr caMd` SaoKr i~vaodI

kivata saMga`haoM sao
pircaya—
SaOla Aga`vaala ko kivata saMga`h 'saimaQaa' sao 12¸ pUiNa-maa vama-na ko kivata saMga`h 'va@t ko saaqa' sao 16  AaOr maaohna raNaa ko kivata saMga`h '[sa Caor pr' sao 10 nayaI kivataeM

nayaI hvaa maoM—
Anauja kumaar1

nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


kivataeMM . kiva . nayaI hvaa . AMjaumana .gaaOrva ga`ama .gaaOrvaga`Mqa . daoho . saMdBa- . pazknaamaa
kavyacacaa- . saMklana . ]phar. ikSaaor kaonaa . kavyasaMgama . ha[kU . hasya vyaMgya . xaiNakaeM . saMpk-

© savaa-iQakar saurixat
"AnauBaUit" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [samaoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
-|- tknaIkI sahyaaoga : p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojak : baRjaoSa kumaar Sau@laa