अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

samasyaapUit-
vasaMt Aayaa – p`ityaaoigata saM#yaa³2´
p`ivaiYTyaaM ³CMdbaw kivataeM AaOr mau>k´

daoho klyaana ko

svagat kroM basant ka¸ Aaja SaIt kao BaUla.
yaaOvana ka p`tIk yah¸ yahI iKlaata fUla.

jaIvana ko idna caar hOM¸ khto saaro sant.
]sako ptJaD, BaUlanaa¸ rKnaa yaad basant.

@yaa Baart ka Baagya hO¸ doKo yauw Anant.
gamaI- sadI- doK laI¸ doKa nahIM basant.

]nhoM batato iksa trh¸ iktnaa ]nasao Pyaar.
maaOsama doKa do idyaa¸ p\uYpaoM ka ]phar.

rajaa ranaI AaOilayaa¸ Afsar saoz mahnt.
ivaSvaaima~ sao mauina BaI¸ Jaola na sako basant.

SaadI tba hI kIijayao¸ jaba mana maoM ]zo ]maMga.
maaOsama haoya bahar ka¸ tna maoM p`oma trMga.

jaait Qama- sao pro hO¸ p`kRit pva- basant.
p`oma imalana AnauBaUit sauK¸ yah [sako saamant.

phlaI rat sauhaga kI¸ baatoM huyaIM Anant.
baataoM ka saaraMSa qaa¸ Aba hao raoja, basant.

laatI hO sad\Baavanaa¸ naama hO ?tu basant.
[samaoM BaI matBaod hO¸ pOda ikyao mahnt.

baOzI pnqa inahartI kba AaAaogao knt.
tuma prdosaI hao gayao¸ baIto k[- basant.

hr dla vaaoTr sao kho baItI taih ibasaar.
ifr sao Avasar do mauJao laa dMU tuJao bahar.

Aap p`tIxaa kIijayao¸ vana ko p`omaI knt.
hma kao imalato vah jaBaI haota tBaI basant.

—sardar klyaana isaMh

  vasaMt Aayaa

fUlaI ]pvana baaiTka JaUmaI caMpa Dar
yaaOvana kI sairta bahI paya vasaMt bahar
paya vasaMt bahar madna kI ifrI duha[-
caMcarIk gaMujaar krt AanaMd baQaa[-
ilapT t$ kI galabaihyaaM laitka ifr JaUlaIM
sauna vasaMt Aayaa svaagat maoM kilayaaM fUlaIM

ZaMkt inaja tna saumana pT lacaI basaMtI Dar
yaaOvana sao janau mast hO kao[- saMudr naar
kao[- saMudr naar maQaup eosao maMDrato
jaOsao kao[- risak hao inaja ip`yaa irJaato
JaUmao jaba vah Dar pvana sao eosaI laagat
manahMu gayaI sarmaaya badna pllava maoM ZaMkt

—sa%yanaarayaNa isaMh

18–mau>k

³1´

idla maoM maoro gamaaoM ka saayaa hO
AaOr baojaana saI yao kayaa hO
iksa trh maOM khMU jahaM vaalaaoM
[sa Qara pr basant Aayaa hO.

³2´

fUla inaKro hOM basant Aayaa hO
laaoga saMvaro hOM basant Aayaa hO
Aaja pga–pga po camana maoM 'saaQak'
fUla ibaKro hOM basant Aayaa hO.

³3´

baaga maoM gaula iKlaa jaa rha hO
doK hmakao maj,aa Aa rha hO
hr trf Aa rhI hO mahk Aba
laga rha hO basant Aa rha hO.

³4´

maj,aa idla maoM Anant Aayaa
camana maoM jaba basant Aayaa
iKlao hOM gaula¸ mahk hr saMU
iKj,aa ka jaga maoM AMt Aayaa.

—jagadISa jaaoSaI 'saaQak'

Aagao—

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter