ivaSva ko 501 ihndI kivayaaoM kI 2885
sao AiQak kivataAaoM ka saMga`h.

AiBavyai@t

SauYaa ilaip sahayata

1. 8. 2004

kivataeMM.kiva.nayaI hvaa.AMjaumana.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.saMdBa-.pazknaamaa.puranao AMk
saMklana
.kavyacacaa-.]phar.ikSaaor kaonaa.kavyasaMgama.ha[kU.hasya vyaMgya.xaiNakaeM.saMpk-.samasyaapUit-


dO%ya nao kha


dO%ya nao kha maOM GaaoYaNaa krta hUM
ik Aaja sao saba svatM~ hOM
ik saba lao sakto hOM Aaja sao
Baunato hue gaaoSt kI laajavaaba mahk.
saba KuSa hue @yaaoMik saba kao—
KuSa haonaa caaihe qaa.
iktnaa ]dar hO dO%ya

dO%ya nao kha
tkajaa hO naOitkta ka ik nahIM BaUnanao caaihe hmaoM dUsaraoM ko SarIr
vah BaI mahja Baunato hue—
gaaoSt kI mahk ko ilae.
sabanao svaIkar ikyaa.
iktnaa mahana hO dO%ya

dO%ya nao kha
Kud kao jalaakr Kud kI mahk laonaa
khIM baohtr—
khIM p`amaaiNak haota hO mahk ko ilae.
sabanao maanaa—
AaOr JaaoMk idyaa Aaga maoM Kud kao.
iktnaa [Msaana hO dO%ya

dO%ya nao kha
tumhoM gava- haonaa caaihe—
Kud kI kubaa-inayaaoM pr
saba AaOr AaOr Baunanao lagao maaro gava- ko.
iktnaa Bagavaana hO dO%ya

dO%ya nao kha
pr [sa baar Kud sao
iktnaa laajavaaba haogaa [na maUKao-M ka mahkta gaaoSt
Aaja davat haogaI dO%yaaoM kI.
dO%ya hMsata rha hMsata rhaÑ

—idivak rmaoSa

 

[sa saPtah

kivataAaoM maoM—

hasya vyaMgya maoM—

 

ipClao AMkaoM sao

pazknaamaa maoM—

AMjaumana maoM—

gaaOrvaga`ama maoM—

kivataAaoM maoM—

tÉNa BaTnaagar¸ riva rtlaamaI¸ saumana kumaar Gao[-¸ sauYamaa EaIvaastva¸ AinaÉw isaMh saoMgar¸ jayaa pazk¸ p`%yaxaa¸ saMgaIta manarala¸ ?caa SamaakRYNa ibaharI¸ SakuMtlaa tlavaaD,¸ 

samasyaapUit- maoM— 


1

nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


kivataeMM.kiva.nayaI hvaa.AMjaumana.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.saMdBa- .pazknaamaa.puranao AMk
kavyacacaa-.saMklana.]phar.ikSaaor kaonaa.kavyasaMgama.ha[kU.hasya vyaMgya.xaiNakaeM. saMpk-.samasyaapUit-

© savaa-iQakar saurixat
"AnauBaUit" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [samaoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka maah kI 1¸ 9¸ 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
-|- tknaIkI sahyaaoga : p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojak : baRjaoSa kumaar Sau@laa